Trung tâm đào tạo kế toán máy uy tín

0 Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoàiTổng cục Thuế nhận được Công văn số 05/2018/Tax ngày 14/3/2018 của Công ty TNHH Siemens đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam. Về vấn đề này, ngày 27/4 Tổng cục Thuế có Công văn 1577/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

Trung tâm kế toán tổng hợp Tại nam định
Tại Điều 15 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và CHLB Đức hướng dẫn:

“1. Thể theo các quy định tại Điều 16, 18, và 19 các khoản tiền lương, tiền công, và các khoản tiền thù lao tương tự khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu công việc lao động được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu:

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại bắc ninh a) Người nhận tiền công có mặt tại Nước kia trong một thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch có liên quan, và

b) Chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và

c) Số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà đối tượng chủ lao động có tại Nước kia....”

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2516/TCT-TNCN ngày 04/7/2014 về việc chính sách thuế TNCN. Căn cứ Luật Thuế TNCN và các văn bản liên quan, căn cứ Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và CHLB Đức thì trường hợp các cá nhân người nước ngoài làm việc được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam thỏa mãn 3 điều kiện theo khoản 2 Điều 15 Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và CHLB Đức thì các cá nhân này không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận hoàn kiếm Theo TCT
[Read More...]


0 Những vấn đề cần trao đổi về chế độ kế toán và thuế đối với hộ kinh doanhHiện nay, Việt Nam đã có những quy định cụ thể về chế độ kế toán và thuế giá trị gia tăng cho các hộ kinh doanh, tuy nhiên, một số quy định mang tính pháp lý đã không còn phù hợp với thực tiễn nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Do vậy, yêu cầu đặt ra là cần hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý cho phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển. Bài viết phân tích thực trạng tồn tại và định hướng hoàn thiện các quy định pháp lý về chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh.


Một số vấn đề đặt ra

Hiện nay, chế độ kế toán áp dụng cho các hộ kinh doanh được thực hiện theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2009 và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh.

Phương pháp xác định thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp của các hộ kinh doanh là nếu tính trực tiếp trên doanh thu thì số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng tỷ lệ % (x) doanh thu; Nếu theo phương pháp khoán thì xác định thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán.

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán kinh doanh nhiều ngành nghề thì xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ ngành nghề kinh doanh chính; Đối với hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới mức quy định thì không phải nộp thuế GTGT.

Chế độ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh được ban hành năm 2000, trước khi Luật Kế toán có hiệu lực (01/01/2004). Đến nay, sau hơn 15 năm thực thi đã đã phát sinh những bất cập. Cụ thể:

Thứ nhất, về kế toán doanh thu, chi phí. Do chế độ kế toán quy định trước thời điểm ban hành Luật Kế toán và Chuẩn mực kế toán nên nhiều quy định về doanh thu, chi phí đến nay không còn phù hợp, điển hình như:

(i) Chế độ kế toán hộ kinh doanh không nêu khái niệm về doanh thu, chi phí nên nội dung và phạm vi doanh thu, chi phí không được xác định rõ ràng;

(ii) Chế độ kế toán hộ kinh doanh không đề cập đến thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí và cách xác định chi phí trong trường hợp sử dụng cho hoạt động kinh doanh lẫn với tiêu dùng của hộ gia đình nên thu nhập để tính chi phí trong kỳ không phản ánh đúng nghĩa vụ thuế hộ kinh doanh phải nộp;

(iii) Vấn đề về chiết khấu thương mại, giảm giá, khuyến mại… chưa được đặt ra để giải quyết.

Thứ hai, về hóa đơn chứng từ. Quy định hộ kinh doanh vẫn sử dụng chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn, dẫn đến sự không thống nhất giữa các chủ thể tham gia vào thị trường trong sử dụng hóa đơn chứng từ.

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh nộp thuế khoán sẽ không được cung cấp hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường. Khi có nhu cầu, hộ kinh doanh phải xin cơ quan thuế cung cấp hóa đơn bán lẻ thông thường, do đó gây khó khăn cho hộ kinh doanh và người mua hàng.

Khi xuất hóa đơn bán hàng, hộ kinh doanh phải nộp ngay thuế GTGT và thuế thu nhập tính trên doanh thu ghi trong hóa đơn, trong khi hộ kinh doanh đã nộp thuế khoán theo doanh thu hàng tháng. Vậy họ có được trừ số thuế này vào số thuế ấn định hàng tháng phải nộp hay không thì vẫn chưa có quy định rõ về vấn đề này.

Thứ ba, về sổ kế toán. Chế độ kế toán được quy định dựa trên phương pháp tính thuế GTGT mà hộ kinh doanh áp dụng và sự đầy đủ hay không đầy đủ của các chứng từ.

Quy định này không tính đến quy mô hoạt động, doanh thu tạo ra trong kỳ tính thuế nhiều hay ít, dẫn đến thực trạng có hộ kinh doanh hoạt động với mức doanh thu lớn nhưng vẫn áp dụng thuế khoán vì không có số liệu ghi chép trên sổ kế toán.

Theo Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh thì có 2 đối tượng phải mở sổ kế toán, quy định này bộc lộ những bất cập sau:

- Xét về thực chất thì hộ kinh doanh mở 2 sổ kế toán vẫn được quản lý thuế như khoán ấn định thuế. Cơ quan thuế có thể tác động tích cực vào quá trình kê khai nộp thuế của hộ kinh doanh thông qua các biện pháp nghiệp vụ, từ đó xác định mức thuế hộ kinh doanh phải nộp gần sát với quy mô kinh doanh. Với cách quản lý này, việc ghi chép trên sổ kế toán chỉ là hình thức và không cần thiết.

- Hộ kinh doanh đang quản lý theo hình thức khoán ấn định thuế khi mở 2 sổ kế toán thì được xem là đã thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu nên việc quản lý thuế dựa trên cơ sở số liệu kê khai của hộ kinh doanh, dẫn đến hộ kinh doanh lợi dụng để tự quyết định số thuế mình muốn nộp.

- Đối với hộ kinh doanh khoán thuế có sử dụng hóa đơn, nếu doanh thu trên hóa đơn vượt doanh thu khoán hàng tháng, cơ quan thuế sẽ tiến hành điều chỉnh doanh thu. Do đó, khả năng hộ kinh doanh nộp thuế khoán sẽ ghi hóa đơn bán hàng hạn chế.

Đối với hộ kinh doanh mở 2 sổ, nộp thuế trên cơ sở doanh thu ghi trên hóa đơn, hộ kinh doanh không bị cơ quan thuế điều chỉnh mức thuế phải nộp hàng tháng. Khi cơ quan thuế không thể xác minh chính xác số liệu kê khai thì sẽ phải chấp nhận số liệu kê khai của hộ kinh doanh. Do vậy, không ít hộ kinh doanh bán hóa đơn để thu lợi bất chính dẫn đến thất thu thuế của nhà nước.

Thứ tư, về phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp của các hộ kinh doanh. Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu và được quy định theo từng lĩnh vực hoạt động. Việc áp dụng tính thuế như trên đã tạo ra nhiều bất cập.

Những đề xuất, hoàn thiện

Một là, hoàn thiện những quy định về kế toán doanh thu, chi phí. Chế độ kế toán hộ kinh doanh cần đưa ra khái niệm doanh thu, chi phí phù hợp với quy định của Luật Kế toán. Xác định rõ nội dung, phạm vi xác định doanh thu, chi phí để thống nhất quản lý thông tin với các đối tượng khác.

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng
Đồng thời, cần quy định cụ thể điều kiện ghi nhận doanh thu, chi phí để thống nhất quản lý doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong kỳ tính thuế, trên cơ sở đó xác định đúng đắn nghĩa vụ thuế mà hộ kinh doanh phải nộp. Cần đưa ra các quy định cụ thể về các vấn đề chiết khấu thương mại, giảm giá, khuyến mại…

Hai là, hoàn thiện về những quy định hóa đơn, chứng từ. Để đảm bảo tính thống nhất trong quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với tất cả các thành phần kinh tế, chế độ kế toán hộ kinh doanh cần bỏ các quy định về chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn.

Ba là, hoàn thiện quy định về sổ kế toán. Để tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh trong ghi chép sổ kế toán, quản lý và kiểm soát được hoạt động là căn cứ để cơ quan thuế xác định phương pháp tính thuế, mức thuế phải nộp. Theo đó, có thể chia thành 3 nhóm hộ kinh doanh và phương pháp tính thuế GTGT như sau:

(i) Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, không yêu cầu mở sổ kế toán bắt buộc và áp dụng theo phương pháp tính thuế khoán như hiện nay;

(ii) Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, yêu cầu mở sổ theo dõi doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và sổ tồn kho vật liệu, hàng hóa; cách xác định thuế GTGT phải nộp dựa vào thông tin về doanh thu, chi phí và thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế;

(iii) Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng, yêu cầu mở sổ theo dõi doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và sổ tồn kho vật liệu, hàng hóa, sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ theo dõi tài khoản thuế và các khoản phải thu, phải trả. Cách xác định thuế GTGT phải nộp dựa vào thông tin về doanh thu, chi phí và thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Bốn là, hoàn thiện cách tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. Để đảm bảo phát huy được tính ưu việt của thuế GTGT, không nên áp dụng tính thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu nhằm tránh tình trạng thu thuế trùng thuế, phù hợp với bản chất của phương pháp tính là trực tiếp trên GTGT. Theo đó, Nhà nước vẫn nên sử dụng theo 3 cách tính thuế trực tiếp trên GTGT, đó là:

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại cầu giấy
Cách 1: Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra (x) thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó;

Cách 2: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu (x) tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu (x) thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó;

Cách 3: Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu (x) tỷ lệ % GTGT do Bộ Tài chính quy định (x) thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

Những trao đổi trên nhằm mang tính định hướng để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý hiện hành về kế toán và thuế, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2009 của Bộ Tài chính;

2. Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ Tài chính;

3. Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015; Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013; Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận hoàng mai
Theo Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 6/2016
[Read More...]


0 Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong Doanh nghiệpTiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu.cách tính lương hàng tháng cho nhân viên

Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình.
Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cách tính lương trong từng hình thức cụ thể:

1. Hình thức trả lương theo thời gian:

Lương theo thời gian là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo tháng, theo ngày, theo giờ.
Thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:

Hình thức 1:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế
Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Cách tính thường là Lương tháng - lương tháng / ngày công chuẩn của tháng X số ngày nghỉ không lương. Với hình thức trả lương này người lao động không hề boăn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.
(Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ ví dụ như công ty quy định được nghỉ chủ nhật)

Hình thức 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc
(Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)
Theo cách này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau, Vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 và cũng có tháng là 27 ngày. Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.
( Con số 26 kia tưởng trừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động)
Ví dụ: Tháng 10/2013 có 31 ngày: 4 ngày chủ nhật, 27 ngày đi làm, công ty trả lương cho NV A 4 Triệu đồng/ tháng, A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày)

- Nếu tính lương theo hình thức 1:
Lương tháng = 4.000.000/27 X 27 = 4.000.000
- Nếu tính lương theo hình thức 2: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày:
Lương của A: 4.000.000/26 X 27 = 4.153.846
Trung tâm kế toán tổng hợp thực hành Tại long biên
Vẫn là A, Nhưng trong tháng 2/2013, có 28 ngày, 4 ngày chủ nhật, 24 ngày đi làm, A đi làm đầy đủ.
Lương của A = 4.000.000/26 x 24 = 3.692.307
=> Vậy là trong tháng 2, A đi làm đâỳ đủ nhưng lương mức nhận được lại không đầy đủ.

Hai cách tính lương này sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau. Việc tính lương theo cách nào Doanh nghiệp sẽ thể hiện trên hợp đồng lao động hay trong quy chế lương thưởng của công ty.
Lưu ý: Luật quy định kỷ luật đi trễ về sớm bằng các hình thức như sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng hoặc văn bản). Công ty không được dùng phương pháp trừ lương hoặc phạt về mặt vật chất của người lao động.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm X Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương LƯƠNG KHOÁN:

Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.
Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % hoàn thành công việc

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại quận tây hồ 4. LƯƠNG /THƯỞNG THEO DOANH THU:

là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.
Thường áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng... Hưởng lương theo doanh thu
Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu:
- Lương/thưởng doanh số cá nhân
- Lương/thưởng doanh số nhóm
- Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

5. Kỳ hạn trả lương

- Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.
- Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.
- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận ba đình Nguyên tắc trả lương
Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.
[Read More...]


0 Những công việc cần làm của kế toán nhà hàng, khách sạn?Trong thời gian hiện nay các hoạt động kinh doanh dịch vụ trở nên gia tăng, nhất là các loại hình kinh doanh về nhà hàng và khách sạn. Chính vì thế mà nhu cầu tuyển dụng các kế toán viên và yêu cầu kế toán thuộc lĩnh vực này cũng vô cùng đa dạng. Một số tóm lược đáng chú ý về loại hình hoạt động thương mại kinh doanh khách sạn nhà hàng sẽ được Trung Tâm gia sư chúng tôi nêu ra giúp cho các bạn có cái nhìn khái quát nhất về lĩnh vực này.


1.Đặc điểm chung trong doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng khách sạn

Trung tâm dạy kế toán thực tế Tại minh khai hai bà trưng Trước hết bạn phải phân biệt rõ hai lĩnh vực đó là kế toán khách sạn, nhà nghỉ và kế toán tại nhà hàng. Không thể gộp chung hai lĩnh vực này vào là một được bởi vì:

– Kế toán tại khách sạn nhà nghỉ.
Khách sạn nhà nghỉ là một lĩnh vực không phức tạp như kế toán nhà hàng nhưng kế toán cũng cần chuẩn bị các kiến thức sau:
+ Hóa đơn bán ra đơn thuần là ghi nhận doanh thu dịch vụ.
+ Hóa đơn mua vào là chi phí quản lý doanh nghiệp như: Chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm, tiền điện thoại, tiền internet…
+ Với kế toán khách sạn nhà nghỉ thì việc theo dõi và phân bổ CCDC là rất quan trọng và cần sự cẩn thận bởi vì nhà hàng khách sạn khi mới thành lập có rất nhiều công cụ dụng cụ cần phân bổ tính vào chi phí.
+ Việc theo dõi và tính khấu hao TSCĐ cũng là một trong những công việc mà kế toán phải quan tâm
Với lĩnh vực này chỉ cần theo dõi được những yếu tố trên là bạn đã lập được báo cáo chính xác.

– Nhà hàng là một mô hình mà hiện nay các doanh nghiệp mở ra kinh doanh nhiều. Tuy nhiên làm kế toán nhà hàng không đơn giản như làm kế toán khách sạn, nhà nghỉ. Nếu bạn muốn làm tốt công việc kế toán ở nhà hàng cần lưu ý một số vấn đề như sau:
+ Xác định được nhà hàng đó chuyên cung cấp các món ăn gì? vì mỗi một nhà hàng kinh doanh một số món ăn riêng biệt của họ. Để từ đó kế toán mới xây dựng được định mức nguyên vật liệu chính của một số món ăn của nhà hàng đó.
+ Các chi phí chung như chi phí điện nước, Gas cần được phân bổ chung
+ Khi xuất hóa đơn luôn phải có kèm bảng kê chi tiết từng món ăn vậy cần phải xây dựng được giá thành của các món ăn để khi xuất hóa đơn làm thế nào cho lợi nhuận phù hợp.

2.Công việc của kế toán nhà hàng, khách sạn cụ thể như sau:
a. Theo dõi hàng hoá xuất nhập:

– Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
– Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.
– Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.
– Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.
– Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.
– Báo cáo kịp thời giám đốc các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.
– Việc quan trọng nhất của kế toán nhà hàng là đầu vào đa phần mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân, chính vì thế phải lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn.
– Mỗi 1 hóa đơn phải kèm theo một tờ phiếu thanh toán bàn ăn đó. dựa vào định mức các món ăn để kế toán lên được tổng hợp thực phẩm mà mình cần dựa vào đó để cân dối thực phẩm đầu vào.
– Tính giá thành cho từng món ăn,lên giá vốn cho từng hóa đơn.
Những công việc của kế toán nhà hàng khách sạn

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội b. Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào:
– Nhận các báo giá của nhà cung cấp.
– Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.
– Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.
– Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

c. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng:
– Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định
– Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng max đã quy định.
– Báo cáo và có hướng xử lý với giám đốc về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng.

d. Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn:
– Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng / tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.
– Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.

e. Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp:
– Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

f. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:
– Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm.
– Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.
– Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.
– Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ.
– Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí .
– Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.
– Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản.

g. Lên báo cáo:
– Cuối tháng, cuối quý phải lên báo cáo nhập xuất tồn thực phẩm
– Báo cáo tình hình lãi lỗ cho Quản lý.
– Lên báo cáo thuế
– Lên báo cáo tài chính cuối năm
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thanh trì Theo daotaoketoanhcm
[Read More...]


0 Cách xử lý các chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vàoHàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn phải xử lý như thế nào? Bài viết sau xin hướng dẫn cách xử lý chi phí mua hàng, dịch vụ không có hóa đơn GTGT đầu vào như: Chi phí thuê nhà - văn phòng của cá nhân, chi phí thuê nhân công ngoài, chi phí thuế cá nhân gia công ...I. Nếu mua hàng hoá, dịch vụ của cá nhân trực tiếp sản xuất, đánh bắt ... hoặc cá nhân KINH DOANH có mức doanh thu < 100 triệu /năm.

- Nếu DN bạn mua hàng của người dân sản xuất, đánh bắt, khai thác...mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của cá nhân KHÔNG KINH DOANH
- Hoặc mua hàng hoá, dịch vụ của cá nhân KINH DOANH nhưng có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT 100tr đồng/năm.

=> Cách xử lý để đưa vào chi phí hợp lý như sau:

Theo khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC và theo Thông tư 96/2015/TTBTC ngày 22/06/2015:

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;
- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
- Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

=> Tất cả các trường hợp trên DN muốn được ghi nhận vào chi phí thì phải làm bộ hồ sơ như sau:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ.
- Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được ( vì không có hóa đơn)
- Biên bản giao hàng hóa.
- Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo TT 78/2014/TT-BTC).

- Bảng kê trên phải do người đại diện theo pháp luật của DN (hoặc người được ủy quyền) ký và chịu trách nhiệm.
- Giá mua hàng trên bảng kê phải tương tự như giá trên thị trường (Nếu cao hơn sẽ bị loại)

Mua HHDV của cá nhân không bắt buộc thanh toán chuyển khoản:

Capture.JPG

(Công văn số 37303/CT-TTHT ngày 4/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

VD 1: DN bạn đi mua hàng nông sản của Người dân sản xuất ra -> Không phân biệt doanh thu trên hay dưới 100tr. Các bạn chỉ cần làm 1 bộ hồ như trên là được dưa vào chi phí.

VD 2: DN bạn đi mua xe ô tô đã sử dụng của cá nhân:(Thuộc trường hợp mua tài sản của cá nhân không kinh doanh)
- Vì cá nhân bán tài sản đã qua sử dụng (không kinh doanh) thì không phải khai, nộp thuế, nên cơ quan thuế không cấp hóa đơn (Không có hóa đơn).
-> DN cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như trên: Hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, chứng từ thanh toán, Bảng kê 01/TNDN.

Quan trọng nhất: Là DN phải làm thủ tục sang tên đổi chủ nhé!
- Sau khi đã nộp thuế trước bạ và Ô tô mang tên DN thì DN được trích khấu hao bình thường.

II. Nếu mua của hộ gia đình, cá nhân KINH DOANH có mức doanh thu từ 100 triệu /năm trở lên:

- Nếu mua hàng hóa, dịch vụ của Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh mà có doanh thu > 100tr/năm -> Thì Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đó phải nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN. Và cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn bán hàng để Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đưa cho DN.

DN phải cần chuẩn bị hồ sơ:
- Hợp đồng,
- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (vì có hóa đơn bán hàng),
- Hóa đơn bán hàng (Mua của chi cục thuế)
- Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ, ....

Theo Công văn số 56620/CT-TTHT ngày 21/8/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội: Quy định về chi phí thuê nhóm nhân công thi công lặp đặt hệ thống thoát nước:

Trung tâm kế toán thực hành Tại hà nam
Cụ thể: DN bạn thuê dịch vụ xây dựng của 1 đội nhân công (có 1 người đứng ra làm đội trưởng)
- Nếu đội trưởng là người đại diện (theo ủy quyền) thì DN khấu trừ 10% thuế TNCN (Cơ quan thuế sẽ không cấp hóa đơn).
- Nếu đội trưởng là cá nhân kinh doanh thì Cá nhân đó phải mang hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên bản nghiệm thu, CMT... lên cơ quan thuế để mua hóa đơn bán lẻ -> Sau đó thì đưa cho DN.

III. Chi phí thuê hợp đồng giao khoán

Theo Công văn 10132/CT-TTHT ngày 16/10/2017 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh:

Capture3.JPG

Theo Công văn 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 của Tổng cục thuế:

"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này."

IV. Chi phí thuê nhà của cá nhân

- Có 2 trường hợp như sau:

1. Nếu trên hợp đồng thể hiện là bên DN chịu thuế thay:
- Nếu mức thuê < 100tr/năm thì DN cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán
- Nếu mức thuê từ 100tr trở lên thì Dn cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán, Chứng từ kê khai và nộp thuế thay chủ nhà

2. Nếu trên hợp đồng thể hiện là Cá nhân chịu thuế.

- Dù là trên hay dưới 100tr thì Dn chỉ cần chuẩn bị: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán

* Cụ thể: Theo khoản 2.5 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:
Về chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân:
- Bổ sung quy định không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế đối với chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ như sau:
dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty
- Nếu DN thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Nếu DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Các bạn cần chú ý điểm sau:

Theo Công văn 3512/TCT-CS ngày 22/08/2014 của Bộ tài chính:

- Nếu hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế.
- Nếu người bán không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Theo Công văn 244/TCT-CS ngày 18/01/2013 của Bộ tài chính:

- Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ:
+/ Trong thời hạn 12 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 200.000 đến 2.000.000 đồng .
+/ Trong thời hạn 12 – 24 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 300.000 đến 3.000.000 đồng . Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận đống đa
[Read More...]


0 Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế Giá trị gia tăngVừa qua Bộ Tài chính ban hành Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi Công Văn số: 10492/BTC-TCT và Công văn 13822/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Công văn nêu rõ “ Ưu tiên chi hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có doanh số năm trước liền kề hoặc năm hiện tại chiếm tỷ trọng từ 51% trở lên trong tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trên tờ khai thuế gia trị gia tăng”.

Đồng thời, quy định thủ tục kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:
Đối với doanh nghiệp trụ sở chính:
Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Tại bắc ninh
Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế kèm theo Bảng kê số thuế GTGT còn phải nộp, còn nợ của Trụ sở chính và chi nhánh để thực hiện bù trừ đối với số thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thuế.

Đối với chi nhánh thực hiện kê khai:
Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế;
dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại long biên
Phải được doanh nghiệp trụ sở chính ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm Bảng kê số thuế còn phải nộp, còn nợ của Trụ sở chính, các chi nhánh và đề nghị bù trừ giữa các đơn vị với số thuế GTGT đề nghị hoàn.

Về thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan Thuế trực tiếp quản lý NNT đề nghị hoàn thuế phải gửi văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý NNT có số thuế còn phải nộp, còn nợ thuế để đề nghị xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghệp. Chậm nhất không quá 2 ngày cơ quan thuế phải thực hiện công việc trên.
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Nam Định
MISA
[Read More...]


0 Tổng hợp 27 trả lời của Cục thuế tỉnh An Giang trước Doanh nghiệpDưới đây là hệ thống phần hỏi - đáp của Cục Thuế đối thoại với Doanh nghiệp tỉnh An Giang được truyền hình Trực tiếp trên đài ATV.Câu 1: Công ty CP Cảnh Toàn (Long Xuyên)

Hỏi:

Công ty của tôi có thuê một chuyên gia nước ngoài vào làm việc về lĩnh vực chuyên ngành khoa học, thời gian làm việc từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014 và theo bản ký kết làm việc thì Công ty phải chi trả thù lao và tiền vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia. Xin hỏi Công ty phải khấu trừ thu nhập của chuyên gia này như thế nào và tiền vé máy bay có được đưa vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời:

Câu hỏi của Bạn có liên quan đến chính sách về thuế TNCN và thuế TNDN, Cục Thuế trả lời như sau:

1. Về thuế TNCN:

Người nước ngoài làm việc và phát sinh thu nhập tại VN cần phân biệt về đối tượng cư trú hay không cư trú:

Cụ thể như Bạn nêu: Chuyên gia nước ngoài làm việc từ tháng 10/2013 đến hết tháng 4/2014, như vậy tổng thời gian có mặt tại VN là 07 tháng (trên 183 ngày) nên được xem như cá nhân cư trú tại VN.

Tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN có quy định:

Đối với cá nhân là người nước ngoài làm việc tại VN thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại VN của NNT ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại VN để tạm khấu trừ thuế.

- Nếu có thời gian làm việc tại VN từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế thì áp dụng Biểu lũy tiến từng phần để tính thuế TNCN;

- Nếu có thời gian làm việc tại VN < 183 ngày trong năm tính thuế thì khấu trừ thuế theo mức 20%.

Cá nhân nước ngoài được quyết toán thuế trước khi xuất cảnh về nước.

2. Về thuế TNDN:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ TC hướng dẫn về thuế TNDN, khoản chi tiền vé máy bay khứ hồi cho người lao động là chuyên gia người nước ngoài do Công ty chi trả theo hợp đồng thì được hạch toán vào chi phí được trừ nếu đảm bảo hoá đơn chứng từ theo quy định.

Câu 2: Công ty TNHH MTV SX-TM- Văn Dũng 1111

Hỏi:

Chúng tôi được biết theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì các hóa đơn GTGT có số tiền từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng mới được đưa vào chi phí để tính thuế TNDN. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2014. Vậy xin hỏi những hóa đơn mua hàng trên 20 triệu và đã thanh toán bằng tiền mặt trong tháng 01/2014 (thời gian này NĐ chưa có hiệu lực) thì có được đưa vào chi phí hay không?

Đáp:

NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP về thuế TNDN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 nhưng đã có quy định cụ thể là áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Do đó, từ ngày 01/01/2014 các hóa đơn đầu vào từ 20tr đồng trở lên chi bằng tiền mặt thì không được tính vào chi phí.


Câu 3: Công ty TNHH May XNK Đức Thành

Hỏi:

Công ty của chúng tôi có vay tiền của một số cá nhân. Xin hỏi khi Công ty trả lãi cho cá nhân này hàng tháng thì khoản lãi vay phải trả cho cá nhân ngoài doanh nghiệp thì cá nhân này có phải chịu thuế TNCN không? Tôi xin cảm ơn!

Đáp:

Trường hợp cá nhân cho Công ty vay tiền thì đây là khoản đầu tư vốn vào DN.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính có quy định các khoản thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế TNCN bao gồm:

"Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng…"

Theo quy định này, trường hợp Công ty trả lãi vay cho cá nhân đầu tư vốn vào Công ty thì khoản tiền lãi mà cá nhân nhận được là khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Thu nhập từ đầu tư vốn chịu mức thuế suất là 5%. Do đó Công ty phải khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân.

Câu 4: Ông Đăng Trương Minh Khôi (Long Xuyên)

Hỏi:

Xin được Cục Thuế giải đáp về thuế TNCN như sau:

Tôi có thu nhập từ việc thực hiện một hợp đồng dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành cho 01 Công ty ở Long Xuyên và thực hiện trong 09 tháng với mức tiền công là 45 triệu đồng, tôi có làm bảng cam kết với Công ty là thu nhập của tôi chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân, nhưng Công ty cho rằng thu nhập được miễn thuế của cá nhân chỉ có 9 triệu đồng/tháng, tính 9 tháng thì mới có 27 triệu nên không thuộc diện được làm bảng cam kết và vẫn trừ của tôi 10% là 4,5 triệu đồng trước khi trả tiền công và nói rằng tôi được về nơi cư trú để quyết toán thuế và đề nghị hoàn thuế, nếu Công ty không trừ đúng thì sẽ bị phạt.

Đề nghị Cục Thuế giải thích Công ty này đã làm đúng chưa?

Đáp:

Căn cứ quy định tại Điều 24 của Thông tư số 111/2013 của Bộ TC:

Các tổ chức trả tiền thù lao, tiền công cho cá nhân cư trú có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân được làm cam kết gửi cho tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, tùy theo điều kiện giảm trừ gia cảnh của bạn (cá nhân bạn và người phụ thuộc) để tính ra thu nhập cả năm mà bạn có được từ các nguồn, nếu tổng mức thu nhập chịu thuế của bạn sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì bạn được làm bảng cam kết gửi cho Công ty.

Tuy nhiên, tại thời điểm làm cam kết thì bạn phải có mã số thuế mới được làm cam kết. Bạn làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật QLT.

Câu 5: Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Huệ (Long Xuyên)

Hỏi:

Đề nghị Cục Thuế giải đáp hỏi vướng mắc như sau:

Công ty chúng tôi thành lập năm 2013, muốn áp dụng khai thuế qua mạng, xin hỏi nộp tờ khai qua mạng thì có phải nộp thêm tờ khai giấy có đóng dấu ký tên không?

Đáp:

Khai thuế qua mạng là giải pháp tốt nhất hiện nay. DN đã đăng ký và áp dụng khai thuế qua mạng thì không cần nộp tờ khai bằng giấy cho cơ quan thuế. Ngoài việc tiết kiệm chi phí in ấn, giấy tờ, DN còn được chủ động trong việc gởi tờ khai bất ký lúc nào trong ngày; sử dụng phần mềm kê khai được cung cấp miễn phí, kể cả…


Câu 6: Công ty CP Cảng An Giang

Hỏi:

Theo quy định về thuế TNDN trước đây thì doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Được biết chính sách thuế hiện nay đã có thay đổi. Vậy xin hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi muốn đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng quy mô kinh doanh thì có được hưởng ưu đãi thuế TNDN? Chính sách này được áp dụng như thế nào?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí sau thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế).

- Nguyên giá TSCĐ tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn KT-XH khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định;

- Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước khi đầu tư;

- Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Câu 7: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

Hỏi:

Trường hợp 01 cá nhân đã nghỉ hưu, được hưởng lương hưu hàng tháng, nhưng Công ty có ký hợp đồng tiếp tục sử dụng lao động này thì thuế thu nhập cá nhân tính theo cách nào và quyết toán ra sao?

Công ty có được quyết toán thay hay không?

Đáp:

Theo quy dịnh tại Điều 25 của Thông tư số 111/2013 hướng dẫn về thuế TNCN có quy định: Cá nhân sau khi nghỉ hưu, tiếp tục ký hợp đồng lao động với Công ty (trên 03 tháng) thì khoản tiền công nhận được từ Công ty được tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi đã trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định.

Trường hợp cơ quan chi trả quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động thì người lao động phải có Giấy uỷ quyền cho Công ty quyết toán thay.

Câu 8: Công ty Điện Nước An Giang

Hỏi:

Công ty chúng tôi có khoán chi tiền trang phục cho công nhân bộ phận sản xuất. Xin cho hỏi có phải trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả khoản này không và có được tính trừ vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được không?

Đáp:

Theo quy định về thuế TNDN tại Thông tư số 123/2012 thì phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Về thuế TNCN: Thông tư số 111/2013 đã có quy định” Không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi về trang phục phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành.

Do đó, trường hợp Công ty chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động nếu mức chi không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản thu nhập này của người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Câu 9: Người nộp thuế: Dương Ánh Ngọc (Long Xuyên)

Hỏi:

Công ty của chúng tôi chủ yếu bán các sản phẩm nông nghiệp theo Luật thuế giá trị gia tăng thuộc mặt hàng không chịu thuế. Vậy các chi phí của Công ty như tiền xăng xe, điện thoại có được khấu trừ thuế không?

Đáp:

Bạn cần phân biệt rõ vấn đề này: Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành thì chỉ có các sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt chưa qua chế biến do chính người sản xuất bán ra mới không chịu thuế chứ không phải sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt không chịu thuế.

Về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, kể cả các chi phí liên đến haọt động sản xuất, tiêu thụ mặt hàng không chịu thuế như tiền điện thoại, xăng xe vận chuyển, chi phí thu mua, bảo quản…

Câu 10: Công ty CP Cơ khí An Giang

Hỏi:

Công ty của tôi có cá nhân khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bao gồm con ruột trên 18 tuổi đang học sau đại học tại Việt Nam. Qua nghiên cứu Thông tư hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân không có quy định vấn đề này. Đề nghị Cục Thuế giải đáp người con này có được tính giảm trừ gia cảnh không? Nếu được thì hồ sơ yêu cầu cá nhân này nộp là gì?

Đáp:

Theo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của CP về thuế TNCN có quy định đối tượng được giảm trừ gia cảnh gồm con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 1trđ/tháng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong trường hợp này là:

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

- Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại trường.

Câu 11: Người nộp thuế: Lê Trí Nguyên (Thị xã Tân Châu)

Hỏi:

Công ty chúng tôi thành lập từ tháng 7/2013 đến nay hoạt động ngành xây dựng, có doanh thu hàng tháng không quá 1 tỷ đồng, nhưng dự kiến cuối năm 2014 sẽ bàn giao công trình XD nên có DT vượt 1 tỷ đồng. Xin hỏi Công ty thuộc diện áp dụng thuế TNDN theo thuế suất 22% hay 20% để khai thuế tạm tính hàng quý.

Đáp:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định:

"1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

Trường hợp doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc kỳ tính thuế nhiều hơn 12 tháng theo quy định hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là doanh thu bình quân tháng của năm 2012 hoặc bình quân của các tháng trong năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng".

Công ty căn cứ vào tổng doanh thu của năm trước liền kề hoặc doanh thu bình quân tháng để xác định thuế suất thuế TNDN của công ty mình.


Câu 12: Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Hỏi:

Các khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Đáp:

Các khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp là khoản chi phí được trừ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu 13: Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang

Hỏi:

Trong hoạt động mua bán hàng hoá, trường hợp bên mua được bên bán hỗ trợ chi phí vận chuyển thì bên mua có phải xuất hoá đơn VAT đối với khoản chi phí được hỗ trợ này không? Khoản này có được cấn trừ vào công nợ mua hàng không? Việc cấn trừ có được xem là thanh toán qua ngân hàng?

Đáp:

- Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì bên mua không phải khai thuế, tính thuế GTGT, khoản tiền hỗ trợ này chỉ cần lập chứng từ thu theo quy định.

- Cũng theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này thì khoản tiền hỗ trợ mà bên mua nhận, được cấn trừ vào công nợ giữa hai bên nếu được quy định cụ thể trong hợp đồng; khoản thanh toán theo hình thức cấn trừ này nếu có nêu rõ trong hợp đồng cũng được xem là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.


Câu 14: Người nộp thuế: Nguyễn Hứu Long (Huyện Châu Phú)

Hỏi:

Công ty có nguồn cá thu mua của người dân, vừa có cá do Công ty tự nuôi, khi bán nội địa thì ghi thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Đáp:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, Công ty bán sản phẩm cá mua của người dân và cá tự sản xuất thuộc sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xãở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.


Câu 15: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận An (Long Xuyên)

Hỏi:

Công ty nuôi cá tra, khi thu hoạch đem bán cho DN khác, trước đây cá tra là mặt hàng không chịu thuế nên Công ty không được khấu trừ thuế đầu vào, nay nếu theo quy định mới thì trường hợp bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT, vậy xin hỏi Công ty có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho mặt hàng cá tra không?

Đáp:

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT:

- Trường hợp DN trực tiếp nuôi cá tra, thu hoạch bán ra mặt hàng này là sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế, do đó khi bán cá do Công ty tự sản xuất thì không tính thuế và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Riêng trường hợp Công ty tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

- Trường hợp Công ty chỉ thu mua cá của người sản xuất rồi bán ra mặt hàng này thuộc sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động này được khấu trừ.


Câu 16: Người nộp thuế: Trần Anh Tuấn (Tp. Long Xuyên)

Hỏi:

Công ty đang sử dụng hóa đơn XK, theo quy định mới thì phải chuyển sang sử dụng hóa đơn GTGT nhưng loại hóa đơn GTGT của Công đã đặt in trước đây,đã đăng ký phát hành không có tiếng Anh và thiếu nhiều thông tin như hợp đồng, số cost, số sill, ngày tàu chạy…? Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn thực hiện tạo điều kiện thuận lợi Công ty.

Đáp:

Đối với các hoá đơn xuất khẩu, trường hợp Công ty đã đặt in và thông báo phát hành trước thời điểm Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa sử dụng hết, nếu có nhu cầu thì vẫn được tiếp tục sử dụng. Đến ngày 01/6/2014 cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp Công ty đã đăng ký trước ngày 01/6/2014 thì phải đăng ký số lượng hóa đơn còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế để tiếp tục sử dụng chậm nhất đến ngày 31/7/2014.

Để thể hiện được nhiều thông tin riêng trên hóa đơn GTGT, Công ty có thể đặt in riêng loại hóa đơn GTGT dành cho hoạt động xuất khẩu (cần đảm bảo quy định về hình thức của hóa đơn GTGT).


Câu 17: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc – Chi nhánh Cái Sắn.

Hỏi:

Cty mua mặt hàng gạo trực tiếp từ nông dân, sau đó Công ty bán ra, vậy hỏi thuế GTGT liên quan có được khấu trừ đầu vào không?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, mặt hàng gạo của người nông dân tự sản xuất, bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Cty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo (chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường) rồi bán lại cho DN, HTX ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải tính thuế GTGT; thuế GTGT đầu vào liên quan hoạt động mua bán này được khấu trừ.


Câu 18: Người nộp thuế: Lê Thị Thúy Hằng (Huyện Thoại Sơn)

Hỏi:

Đề nghị hướng dẫn cách áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chánh theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 và Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

Các mức xử phạt tiền nêu trong các quy định nêu trên tính theo từng vụ việc phát sinh hay tính theo số lỗi vi phạm trong một vụ việc.

Đáp:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì mộthành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần; Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Trường hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.


CÁC CÂU HỎI NHẬN QUA ĐIỆN THOẠI

Câu 19: Chi nhánh DNTN Xăng Dầu Bích Liên (Long Xuyên)

Hỏi:

Chi nhánh của DN chúng tôi thành lập từ ngày 10/12/2013 được CCT huyện Châu Thành hướng dẫn muốn áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ và sử dụng hoá đơn phải có quyết định phương án đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên đồng thời phải làm văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Do Chi nhánh của chúng tôi là DN đang hoạt động (không phải DN thành lập mới từ 01/01/2014, vả lại Chi nhánh trực thuộc Công ty đang áp dụng phương pháp khấu trừ nên chúng tôi hiểu rằng Chi nhánh được áp dụng phương pháp tính thuế và sử dụng hóa đơn thống nhất với Công ty. Đề nghị Cục Thuế có hướng dẫn để chúng tôi thực hiện đúng quy định pháp luật thuế.

Đáp:

Căn cứ Điều 12 của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 21/12/2013 hướng dẫn về phương pháp khấu trừ thuế GTGT đã quy định:

“a) Doanh nghiệp,hợp tác xã đang hoạt độngcó doanh thu hàng nămtừ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.”

Do đó, Chi nhánh của Công ty là DN thành lập năm 2013 nên thuộc diện DN đang hoạt động thì được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp Chi nhánh mới thành lập năm 2014, nếu trực thuộc Công ty đang áp dụng Pp khấu trừ thì Chi nhánh cũng được áp dụng Pp khấu trừ và sử dụng hóa đơn thống nhất với Công ty. Chi nhánh phải gửi thông báo áp dụng phương pháp tính thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.


Câu 20: Bạn xem Đài tên: Nguyễn Văn Trường

Có số ĐT: 0989 812 698 - Địa chỉ: Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên

Hỏi:

Gia đình tôi cũng có kinh doanh hàng tạp hoá nộp thuế theo phương pháp khoán hàng tháng, vậy tôi muốn biết quy định mới đối với hộ khoán như thế nào, có thuận tiện hơn trước không?

Đáp:

Theo hướng dẫn tại Điều 13, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã , phường.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp theo phương pháp khoán mà kinh doanh nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính”.

Theo quy định trên, Gia đình Ông đang kinh doanh hàng tạp hoá nộp thuế theo phương pháp khoán hàng tháng thì áp dụng theo ngành thương nghiệp là 1% trên doanh thu khoán./.

Câu 21: Bạn xem Đài tên: Dương Thị Ngọc Thanh

Có số ĐT: 0168 626 5302 - Địa chỉ: Huyện Tri Tôn

Hỏi:

Công ty của tôi kinh doanh hàng điện máy hơn 10 năm qua, Công ty đã nộp hồ sơ hoàn thuế từ tháng 11/2013 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn mà Chi cục thuế yêu cầu nay bổ sung vấn đề này, mai bổ sung vấn đề khác, rồi nay cho rằng có 01 tờ hóa đơn bị mờ, nhìn không rõ mặc dù hóa đơn này có số thuế GTGT chưa đến 400.000 đồng. Tôi có thể lập lại hồ sơ đề nghị hoàn số thuế sau khi trừ bỏ số tiền thuế của hóa đơn này cho đơn giản. Đề nghị Cục thuế trả lời vấn đề này và thường xuyên kiểm tra thời gian thực hiện hoàn thuế của Chi Cục Thuế cấp dưới.

Trả lời:

Trường hợp Công ty gửi hồ sơ hoàn thuế phát hiện có 01 hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ thì được lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung để điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ của kỳ kê khai cần điều chỉnh giảm, sau đó lập hồ sơ hoàn thuế GTGT theo số liệu đã điều chỉnh giảm.

Cục Thuế ghi nhận ý kiến góp ý của Công ty về thời gian hoàn thuế kéo dài.

Câu 22: Bạn xem Đài tên: Chế Mỹ Phượng

Có số ĐT: 0949 568 225 - Địa chỉ: Thị trấn Phú Hòa (Huyện Thoại Sơn)

Địa chỉ: ___________________ - Tx ______________

Hỏi:

Công ty của chúng tôi thành lập năm 2013 do Chi cục thuế quản lý đang khai thuế theo tháng. Được biết quy định hiện nay có một số doanh nghiệp khai thuế theo quý và được nộp thuế theo quý. Xin quý Cục Thuế cho biết Công ty loại nào được áp dụng quy định này và cụ thể như thế nào?

Đáp:

Tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Như vậy, khai thuế GTGT theo quý áp dụng cho tất cả lọai hình doanh nghiệp có mức doanh thu của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Câu 23: Bạn xem Đài tên: Trần Văn Tính - Số ĐT: 0949.657658

Trung tâm kế toán thực hành thực tế Tại long biên Địa chỉ: Phường Mỹ Quý - Tp Long Xuyên

Hỏi:

Công ty của chúng tôi hoạt động từ năm 2002 đến nay, mặc dù có doanh thu kinh doanh hàng năm chưa đến 1 tỷ đồng nhưng đã tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ nên năm 2014 vẫn được áp dụng khấu trừ. Nay được cơ quan thuế hướng dẫn năm 2014 mà có doanh thu hoạt động dưới 1 tỷ thì năm 2015 phải chuyển sang phương pháp trực tiếp và không được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy các hóa đơn giá trị gia tăng đã đặt in lẽ nào bỏ hết và thuế GTGT của hàng hóa mua vào xử lý như thế nào?

Đáp:

Đây là câu hỏi mà thời gian gần đây chúng tôi được DN hỏi nhiều nhất, bởi nội dung vấn đề này được quy định tại nhiều điều khoản của Thông tư số 219/2013 của Bộ TC về thuế GTGT.

Công ty của bạn thành lập từ năm 2002 thì không bị điều chỉnh bởi các điều quy định về việc phải đạt doanh thu hoạt động trên 1 tỷ đồng/năm hoặc phải có hóa đơn mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Riêng trường hợp các DN mới thành lập được áp dụng Pp khấu trừ, sau 02 năm hoạt động mà năm thứ hai có DT < 1tỷ đồng/năm thì phải chuyển sang Pp trực tiếp. Khi chuyển sang tính thuế trực tiếp thì số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu chưa đủ điều kiện hoàn thuế như quy định hiện hành.


Câu 24: Bạn xem Đài tên: Lê Văn Hải

Có số ĐT: 0907 110 929 - Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bàng (Huyện Tịnh Biên)

Hỏi:

Công ty chúng tôi thành lập tháng 03/2014 ở huyện Tịnh Biên, theo quy định mới nếu chúng tôi chưa mua sắm tài sản có giá trị trên 1 tỷ nên không được áp dụng tính thuế khấu trừ. Đề nghị Cục Thuế giải đáp vấn đề như sau:

1. Nếu hết năm 2014 Công ty đạt doanh thu bán hàng hơn 1 tỷ đồng thì có được áp dụng tính thuế khấu trừ. Chúng tôi cần biết vấn đề này để khi in hóa đơn bán hàng trực tiếp sẽ không phải in dư vì khi áp dụng khấu trừ lại phải in loại hóa đơn khác.

2. Năm 2014 bị buộc phải tính thuế trực tiếp, vậy Công ty có được ưu đãi đầu tư không?

3. Trường hợp trong khi đang áp dụng khấu trừ nhưng năm sau đó có DT dưới 1 tỷ thì lại phải chuyển sang tính trực tiếp, điều này vô cùng khó khăn cho doanh nghiệp, mỗi lần chuyển phương pháp tính thuế, chúng tôi phải in lại hóa đơn khác, phải thông báo phát hành lại hóa đơn.

Ngoài phát sinh chi phí và đủ loại thủ tục để in và phát hành hóa đơn Công ty còn gặp khó khăn trong giao dịch khách hàng, chúng tôi đang ký kết hợp đồng bán hàng, cam kết xuất hóa đơn GTGT, chỉ vì đang áp dụng khấu trừ nhưng cuối năm tính lại DT không đạt nên bước vào tháng 01 năm sau phải xuất hóa đơn bán hàng. Khách hàng sẽ cắt hợp đồng và buộc chúng tôi bồi thường vì vi phạm hợp đồng?

Đáp:

1. Về câu hỏi Cty đang áp dụng Pp tính thuế trực tiếp nhưng trong năm có DT hơn 1 tỷ thì được chuyển Pp tính thuế không? Xin trả lời như sau:

Theo quy định về thuế GTGT hiện hành, trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, DN có DT từ 01 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được áp dụng Pp khấu trừ thuế.

Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên nhưng DN không đạt mức DT từ 01 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng Pp tính trực tiếp.

Cụ thể trường hợp theo Cty trình bày: Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2014, Cty áp dụng Pp trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Cty lấy tổngDTtừ tháng 3 đến tháng 11 (9 tháng)chia lại cho 9, sau đó nhân với 12 tháng, nếu đạt từ 01 tỷ trở lên thì ngay tháng 01/2015 Cty được chuyển sang tính thuế theo Pp khấu trừ.

2. Về câu hỏi Cty tính thuế theo Pp trực tiếp thì có được ưu đãi thuế TNDN không. Xin trả lời như sau:

Điều kiện để được ưu đãi thuế TNDN theo quy định là DN phải thực hiện đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai. Do đó, mặc dù Cty nộp thuế GTGT theo trực tiếp vẫn được ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi, không phụ thuộc Pp tính thuế GTGT.

3. Về câu hỏi Pp tính thuế GTGT không ổn định gây khó khăn cho hoạt động của Cty, xin trả lời như sau:

Thời gian áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ được ổn định 02 năm liên tục. Do đó, trường hợp DN đang áp dụng Pp khấu trừ ở năm thứ 2, nếu trong tháng 12 của năm này mà DN xác định DT cả năm < 1 tỷ thì năm sau tự chuyển sang Pp trực tiếp, phải in và phát hành lại hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn bán hàng.
dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại cầu giấy
Cục Thuế chia sẻ khó khăn của DN và sẽ có góp ý với Bộ TC về phưong án tháo gỡ những khó khăn và giảm chi phí về TTHC cho DN.


Câu 25: Ông Trần Bá Vạn - Trưởng Phòng Kế toán Tài chính Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim - Long Xuyên.

Hỏi:

1. Hiện nay thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp có nhiều mức. Xin hỏi mức thuế suất chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2014 như thế nào?

2. Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Long Xuyên đăng ký năm tài chính khác với năm dương lịch thời gian bắt đầu năm tài chính từ ngày 01/04 và kết thúc 31/03 hàng năm.

Theo luật hiện hành thì Cty chúng tôi có được áp mức thuế suất TNDN tạm nộp cho kỳ kê khai thuế quý 4/2013 (từ 01/01/2014 đến 31/03/2014) là 22% hay không? và khi quyết toán thuế TNDN 2013 của Cty sẽ kê khai như thế nào? Kính nhờ Quý Cục Thuế hướng dẫn để Cty thực hiện đúng theo quy định.

Đáp:

Căn cứ theo điều 10 Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 10. Thuế suất

Thuế suất thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Thuế suất thuế TNDN là 22%, trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% và thuế suất từ 32% đến 50% quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại Khoản này áp dụng thuế suất 20%.

2. Căn cứ Điều 13 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003:

“Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết”;

Căn cứ Điều 20, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi”.

Trường hợp công ty đã đăng ký chuyển đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/04 năm này đến hết ngày 31/03 năm sau nhưng khi kê khai thuế 4/2013 áp dụng mức thuế suất thuế TNDN tạm nộp là 25% và khi kê khai quyết tóan thuế TNDN năm 2013 của Công ty vẫn kê khai mức thuế suất thuế TNDN là 25%.


Câu 26: Bạn xem Đài tên: Ngô Minh Sang

Có số ĐT: 0977 279 009 - Địa chỉ: Phường Mỹ Phước (Tp Long Xuyên)

Hỏi:

Công ty chúng tôi có khoản tiền nhàn rỗi nên Ban giám đốc có quyết định mua cổ phần của 01 Công ty khác nhưng giá chứng khoán của Công ty này liên tục giảm nên Ban giám đốc quyết định bán và chịu lỗ. Xin được giải đáp khoảng thua lỗ này có được hạch toán vào chi phí kinh doanh không?

Đáp:

Công ty có đầu tư vào chứng khoán thì đây là hoạt động tài chính của DN, trường hợp trong năm 2013 có chuyển nhượng chứng khoán phát sinh lỗ, thì khoản lỗ của chuyển nhượng chứng khoán không được hạch toán vào chi phí SXKD chính mà phải giảm trừ vào thu nhập khác của Công ty.


Câu 27: DNTN TỨ SƠN (Siêu thị Tứ Sơn - Tx Châu Đốc)

Hỏi:

Công ty chúng tôi có hợp đồng mua hàng của một công ty khác, trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản là thanh toán cho cá nhân (người đại diện trong công ty B ) vậy Công ty chúng tôi chuyển tiền thanh toán tiền hàng này vào tài khoản của cá nhânđược thỏa thuận theo hợp đồng thì có được khấu trừ thuế đối với hóa đơn mua hàng này không?

Đáp:

Tại Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ TC quy định về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào hướng dẫn như sau:

Hóa đơn mua hàng phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ DNTN.

Do đó, trường hợp trả tiền hàng cho Công ty mà chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chỉ khi Công ty mua hàng của DNTN và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân là chủ DN này thì vẫn được xem là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT./.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ tại quận hà đông Theo Vũ Đức Hùng
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page